Konkurs fotograficzny mgFoto: Maj – Czerwiec 2018 – „Inna perspektywa”. – ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto zaprasza do XXIV Edycji „Konkursów mgFoto” . Temat bieżącego konkursu – „Inna perspekrywa”. Konkurs trwa od 01.05.2018 do 30.06.2018 godz 22:00.

Inna perspektywa. Świat widziany z wysokości oczu stał się już zbyt trywialny, powszechny nudny… czasami wystarczy tylko zmienić perspektywę, kąt widzenia i nawyki interpretacyjne. Ten konkurs przeznaczony jest głównie dla tych, którzy mają odwagę nagryźć temat z drugiej strony zaczerpnąć z innej beczki. Spróbujcie zaskoczyć jurorów swoim spojrzeniem, swoją wizją, spróbujcie omamić ich zwieść, oszukać.

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego – na stronie konkursu na Facebooku lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię i nazwisko, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są:

 Marcin Bawiec – Przewodniczący Jury, członek Wojnickiego Towarzystwa Fotograficznego, członek indywidualny PSA (Photographic Society of America, Fotograf AFIAP (Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej), posiada tytuł QPSA, Dyrektor PSA w Polsce do spraw członkostwa MDPSAW, 2017 roku 4 wyróżnienia na IPA (International Photography Awards 2017 Los Angeles). liczne medale z całego świata: ( Kanada, Bangladesz, Brazylia, Turcja, Singapur Ukraina, Bośnia i Hercegowina , Grecja, USA ….). Dwukrotny laureat Konkursu im. Jana Sunderlanda ,,Krajobraz Górski’ w Nowym Targu, plastyk, grafik, podróżnik

Rafał Hechsman – Przedstawiciel Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto”, autor 4 wystaw inywidualnych oraz kilkunastu zbiorowych. Laureat konkursów fotograficznych, publikował swoje zdjęcia w: książce Marii Miłek „Radość z mądrych słów
– rzecz o wartościach w twórczości Emila Bieli” oraz kalendarzu UMiG Myślenice. więcej na: www.rafalhechsman.pl

 Roman Hryciów – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografuje od lat 70. Od 1972r. należał do Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1975r. zostaje przyjęty do kultowej, ogólnopolskiej grupy fotograficznej A-74. Od 1978r. prowadził Galerię Fotografii JTF, a następnie przez kolejne lata pracował jako doradca metodyczny d/s filmu i fotografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Jeleniej Górze. Jest pomysłodawcą i organizatorem 3 pierwszych edycji, istniejącego do dzisiaj, Biennale Fotografii Górskiej

 Marek Tomaszuk – Członek Kapituły Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnik w ponad 120 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Organizator i współorganizator Ogólnopolskich Plenerów Fotograficznych. Ostatni plener „Kanał Augustowski – część białoruska” to wspólne działania Fotoklubu RP z Fotoklubem Grodno z Białorusi.

 Ruslan Bolgov – artysta fotografik z Litwy, posiada stopień A-Photoart (CREATIVE UNION PHOTOART, ROSJA), Laureat wielu międzynarodowych i lokalnych konkursów, II miejsce w Litwa Sony Awards 2017, Zwycięzca międzynarodowych salonów fotograficznych: medale i odznaki FIAP Blue Badges, FIAP / PSA / MOL / GPU i Salon oraz liczne wyróżnienia

Nagrodami za I miejsce w tej edycji są:

– Modułowy slider fotograficzny i filmowy z napędem,
– duża torba fotograficzna od firmy OPTECH POLAND Marek Kosiba (http://opti.net.pl) 
– Dyplom
– Kubek termiczny z logo Konkursów mgfoto.
– album jubileuszowy „10 lat mgFoto”
– publikacja zwycięskiego zdjęcia i opis autora w „Gazecie Myślenickiej”.

Oraz za za miejsca od II do VI – Dyplomy

***

We invite you to the XXIV Edition of „mgFoto Contests”. The theme of this Edition will be „Different perspective”

 
Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the group „Contests mgFoto” : https://www.facebook.com/groups/1092440410787418

or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the body of the email, name and surname, possibly photo title)
Another perspective. The world seen from the height of the eyes has become too trivial, common boring … sometimes it is enough to change the perspective, the angle of view and the interpretation habits. This contest is designed mainly for those who have the courage to write a topic on the other hand draw from another barrel. Try to surprise the jurors with your gaze, your vision, try to deceive them, cheat them.

 
Jurors in this Edition are:
Marcin Bawiec – Jury Chairman, member of the Wojnicz Photographic Society, individual member of PSA (Photographic Society of America), Photographer AFIAP (International Federation of Photographic Art), has the title of QPSA, PSA Director in Poland for membership of MDPSAW, 4 IPA (2017 International Los Angeles) distinctions in 2017. Numerous medals from all over world: (Canada, Bangladesh, Brazil, Turkey, Singapore Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Greece, USA ….) Two-time winner of the Jan Sunderland Competition ,, Mountain Landscape „in Nowy Targ, visual artist, graphic artist, traveler

 
Rafał Hechsman – Representative of the Myślenice Photographic Group Association „mgFoto”

 
Roman Hryciów – Member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF). Photographs since the 1970s. Since 1972. belonged to the Jeleniagora’s Photographic Society. In 1975. is admitted to the iconic, nationwide photo group A-74. From 1978. he ran the JTF Photography Gallery, and then for the following years he worked as a methodical adviser for film and photography at the Provincial Culture Center in Jelenia Góra. He is the originator and organizer of the first three editions of the Biennale of Mountain Photography, still existing today

 
Marek Tomaszuk – Member of the Chapter of the Photoclub of the Republic of Poland. Participant in over 120 individual and collective exhibitions. Organizer and co-organizer of Nationwide Open Air Photographic. The last open air „The Augustów Canal – Belarusian part” is a joint operation of the Polish Photoclub with the Fotoklub Grodno from Belarus.

 
Ruslan Bolgov – artist photographer from Lithuania, has the A-Photoart (CREATIVE UNION PHOTOART, RUSSIA), Winner of many international and local competitions, 2nd place in Lithuania Sony Awards 2017, Winner of international photographic salons: medals and badges FIAP Blue Badges, FIAP / PSA / MOL / GPU and Salon and numerous awards

 

The prizes are: for first place
– Modular photographic slider and film with drive, a large photo bag from OPTECH POLAND Marek Kosiba – http://opti.net.pl/
-Thermal cup with the mgfoto Contest logo.
-Diploma
– jubilee album „10 years of mgFoto”
-publication of the winning photo and author’s description in „Gazeta Myslenicka”

 
And for places from II to VI – Diplomas

 
The competition runs from 01/05/2018 to 30/06/2018 at 22:00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *