Konkurs fotograficzny mgFoto: Marzec – Kwiecień 2019 – „Detal”. – ZAPROSZENIE

Zapraszamy do XXIX EdycjiKonkursów mgFoto” . Tematem aktualnego konkursu (marzec – kwiecień 2019) jest jest ”Detal”

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego na facebook’owej stronie grupy „Konkursy mgFoto” na Facebooku. lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię, nazwisko, kraj, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji sa:

Marzena Kolarz – Przewodnicząca Jury, W roku 2007 ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Od 2015 doktorantka Wydziału Sztuki w Krakowie. Wielokrotny kurator i organizator wystaw i juror w konkursach fotograficznych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ma na koncie kilkadziesiąt nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, m.in.: 1 miejsce w XIX Międzynarodowym Konkursie Cyberfoto.

Aneta Mudyna – Członkini Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto, posiada tytuł Artysta Fotograf nadany przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, którego jest członkinią. Związana z Pictorial Team, oraz Ogólnopolską Fotograficzną Grupą Twórczą – AF13. Absolwentka licznych kursów, warsztatów fotograficznych oraz plenerów prowadzonych przez najlepszych w swojej dziedzinie. Brała udział w Festiwalu Fotografii w Paryżu.

Bogdan Frymorgen – Studiował anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez dwadzieścia cztery lata pracował dla Serwisu Światowego BBC. Mieszka w Londynie. Jest brytyjskim korespondentem Radia RMF FM. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi w Polsce. Wydawca, autor książek, wystaw fotograficznych i kurator. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF. Członek rady nadzorczej Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

Dariusz Kobylański – absolwent dziennikarstwa, wydawca, fotograf, redaktor i grafik komputerowy. Opracował graficznie i redakcyjnie ponad 200 publikacji związanych z Tarnowem i Małopolską. Wydawca kilkunastu albumów fotograficznych dotyczących regionu. W latach 1992–2002 pracował jako fotograf w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Członek Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego od 1986 roku – obecnie wiceprezes TTF. Posiada brązową odznakę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych oraz tytuł Artiste FIAP (AFIAP).

Ana Valente – gość z zagranicy – Portugalia, prawnik od 36 lat. ale Fotografia pochlania ją całkowicie. Należy do kilku grup fotograficznych, w których otrzymała kilka nagród. Jest administratorem w WORLD IN B & W i PENTAPRISMA CLICK od kilku lat. Galeria Ponad 20 jej zdjęć znalazła się w lutowym wydaniu WONDER GO MAGAZINE z 2018 roku. Pierwsza wystawa Fotografii Any odbędzie się w kwietniu, w Amarante w Portugalii.

Nagrodami są: za I miejsce:*
Gadżety fotograficzne od firmy Zenit – http://www.zenit-zpo.com/o_firmie
oraz od mgFoto
-Dyplom
-Kubek termiczny z logo Konkursów mgfoto.
-album jubileuszowy „10 lat mgFoto”
-publikacja zwycięskiego zdjęcia i opis autora w „Gazecie Myślenickiej”
*nagrody rzeczowe wysyłamy tylko do krajów Unii Europejskiej

Oraz za za miejsca od II do VI – Dyplomy

Konkurs trwa od 01.03.2019 do 30.04.2019 godz 22:00

We invite you to the 29th Edition of „mgFoto Contests”. This time the theme of the contest is „Detail”

 

Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the group „Contests mgFoto” – https://www.facebook.com/groups/1092440410787418/
or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the body of the email, name and surname, country, possibly photo title)

 

Jurors in this Edition are:

Marzena Kolarz – Chairwoman of the Jury, In 2007 she graduated with honors from the Faculty of Multimedia Communication at the Academy of Fine Arts in Poznań, and from 2015 a PhD student at the Faculty of Arts in Krakow. Multiple curator and exhibition organizer and juror in photo contests. Scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage, Has several dozens of awards and distinctions in national and international competitions, including: 1st place in the XIX International Cyberfoto Competition,

 

Aneta Mudyna – A member of the Association of the Myślenice Photographic Group mgFoto, she has the title of Artist Photographer granted by the Photoclub of the Republic of Poland, of which she is a member. Associated with the Pictorial Team, and the National Photographic Creative Group – AF13. A graduate of numerous courses, photo workshops and open air exhibitions conducted by the best in the field. She participated in the Festival of Photography in Paris.

 

Bogdan Frymorgen – He studied English at the Jagiellonian University in Krakow.
He worked for the BBC World Service for twenty-four years. Now, live in London.
He is a British correspondent of Radio RMF FM. He works with many institutions
cultural in Poland. Publisher, author of books, photo exhibitions and curator. Member of the Polish Union
Artists Photographers ZPAF. A member of the supervisory board of the Galicia Jewish Museum in Krakow.

 

Dariusz Kobylański – Graduate of journalism, publisher, photographer, editor and graphic designer. He prepared graphically and editorial over 200 publications related to Tarnow and Małopolska. Publisher of several photo albums about the region. In the years 1992-2002 he worked as a photographer at the Regional Museum in Tarnów. A member of the Tarnow Photographic Society TTF since 1986 – currently the vice-president of TTF. He has a bronze badge of the Polish Federation of Photographic Associations and the title of Artiste FIAP (AFIAP).

 

Ana Valente – a guest from abroad, Portugal. Lawyer for 36 years. A completely passionate for photography. She is part of several photography groups, in which she has recieved several awards. Administrator in WORLD IN B&W and PENTAPRISMA CLICK for a few years. More of 20 of her photos made the Photo Gallery of the February issue of WONDER GO MAGAZINE of February 2018. Her first photo exhibition will take place next April, at Amarante, Portugal.

 

The prizes are: for 1st place*:
Photo gadgets from Zenit – http://www.zenit-zpo.com/o_firmie

 

And from mgFoto
-Thermal cup with the mgfoto Contest logo.
-Diploma
– jubilee album „10 years of mgFoto”
-publication of the winning photo and author’s description in „Gazeta Myslenicka”
*We send material prizes only to the countries of the European Union

 

And for places from II to VI – Diplomas

 

The competition runs from 01/03/2019 to 30/04/2019 at 10PM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *