Konkurs fotograficzny mgFoto: Maj – Czerwiec 2019 – „Ulica”. – ZAPROSZENIE

Zapraszamy do XXX EdycjiKonkursów mgFoto” . Tematem tego jubileuszowego konkursu (maj – czerwiec 2019) jest ”Ulica”.

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego na facebook’owej stronie grupy „Konkursy mgFoto” na Facebooku. lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię, nazwisko, kraj, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są

Leszek GorskiPrzewodniczący Jury – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Fotograf, bloger i felietonista fotograficzny, absolwent Politechniki Krakowskiej. Autor wielu wystaw indywidualnych i współautor zbiorowych, jego prace były nagradzane i wyróżniane na wielu konkursach fotograficznych w kraju i za granicą. Regularnie pisuje do Magazynu Pokochaj Fotografie.

Katarzyna Urbanek – Street photographer. Absolwentka Studium Fotografii ZPAF i Akademii Fotoreportażu Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka 8 edycji Leica Street Photo, uczestniczka kilku wystaw fotograficznych. Prowadzi Blog – https://katarzynaurbanek.blogspot.com/

Andrzej Mikulski – fotoreporter w LAJF Magazyn Lubelski, Agencja fotograficzna REPORTER oraz Łęczna 24. Wystawiał swoje prace w kraju i zagranicą ( w ponad 50 krajach ) 13 wystaw indywidualnych i ponad 200 zbiorowych. Artysta Fotograf Miedzynarowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, Artysta Fotograf RP Członek rzeczywisty Fotoklubu RP, Członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga, Członek Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA , Członek Fotoferia Club, Juror na portalu fotograficznym Flog.pl, Administrator i założyciel grupy fotograficznej Fotografia Publikacje w prasie codziennej oraz tygodnikach i miesięcznikach w kraju i za granicą. Człowiek Roku Powiatu Łęczyńskiego 2017 ( Kurier Lubelski ) i nominowany do tytułu Człowieka Roku Ziemi Łęczyńskiej 2017 ( Wspólnota Łęczyńska ).Człowiek Roku Powiatu Łęczyńskiego 2018 ( Kurier Lubelski ). Zdobył 9 złotych medali 3 srebrne i 5 brązowych na międzynarodowych Salonach Fotografii, Odznaczony Srebrnym Medalem za zasługi dla Fotografii Polskiej .

Paweł Stożek – Członek Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto, Uczestnik wielu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą m.in.: Włochy-Reggio di Calabria, Litwia-Taurogi, Słowacja-Rużemberok. Na koncie posiada kilka wyróżnień i nagród w konkursach fotograficznych. Dziesiątki zdjęć w publikacjach promocyjnych gminy Dobczyce, powiatu myślenickiego i Województwa Małopolskiego a także w lokalnej prasie. Interesuje się grafiką komputerową co w połączeniu ze zdjęciami widać na okładkach wielu wydawnictw, których jest autorem..

Štefan Ižo Senior – gość z zagranicy – Rużomberok (Słowacja). Jest członkiem Fotoklub RK 1924. Zajmuje się organizacją warsztatów fotograficznych i spotkań, a także tworzeniem prezentacji cyfrowych pokazów slajdów. Brał udział w publikacjach takich jak: „ Profil fotografii Ružomberok”, „Liptov Lens”, „100 najlepszych kolekcji Muzeum Liptowskiego”, „Monografia Ružomberok II”. W swojej karierze fotograficznej zdobył wiele nagród na wystawach lokalnych i międzynarodowych. Jest posiadaczem Złotej Odznaki Stowarzyszenia Fotografów Słowackich i Burmistrza Miasta Ružomberok. Od 2018 r. Jest członkiem Rady Słowackiej Federacji Fotografów.

Nagrodami są: za I miejsce:*

Gadżety fotograficzne od firmy Zenit – http://www.zenit-zpo.com/o_firmie
oraz od mgFoto
-Dyplom
-Kubek termiczny z logo Konkursów mgfoto.
-album jubileuszowy „10 lat mgFoto”
-publikacja zwycięskiego zdjęcia i opis autora w „Gazecie Myślenickiej”
*nagrody rzeczowe wysyłamy tylko do krajów Unii Europejskiej

Oraz za za miejsca od II do VI – Dyplomy

Konkurs trwa od 01.05.2019 do 30.06.2019 godz 22:00

We invite you to the 30-th Edition of „mgFoto Contests”. This time the theme of the contest is „Street”
 
Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the group „Contests mgFoto” – https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2358305584200888&type=3
or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the body of the email, name and surname, country, possibly photo title)
Jurors in this Edition are:
 
Leszek Leszek Gorski – Jury Chairman – Member of the Union of Polish Photographic Artists (ZPAF). Photographer, blogger and photographic columnist, graduate of the Cracow University of Technology. Author of many individual exhibitions and collective co-authors, his works have been awarded and honored at many photo contests in Poland and abroad. He regularly writes to the magazine “Pokochaj Fotografie”.
Paweł Stożek – Member of the Myślenice Photographic Group Association mgFoto, Participant of many group exhibitions in Poland and abroad, including: Italy-Reggio di Calabria, Lithuania-Taurogi, Slovakia-Rużemberok. The account has several awards and prizes in photo contests. Dozens of photographs in promotional publications of the Dobczyce commune, the Myślenice poviat and the Lesser Poland Voivodship as well as in the local press. He is interested in computer graphics, which in combination with photographs can be seen on the covers of many publications, of which he is the author.
Katarzyna Urbanek – Street photographer. A graduate of the ZPAF Photography College and the University of Warsaw Photojournalism. Laureate of the 8th edition of Leica Street Photo, participant of several photo exhibitions. Author of the blog – https://katarzynaurbanek.blogspot.com/
Andrzej Mikulski – photojournalist at “LAJF Magazyn Lubelski”, photo agency REPORTER and Łęczna 24. He exhibited his works in Poland and abroad (in over 50 countries) 13 individual and over 200 collective exhibitions. Artist Photographer of FIAP, Artist Photographer of the Republic of Poland. Member of the Photoclub of the Republic of Poland, Member of the Lublin Photographic Society. Edward Hartwig, Member of the ŁĘCZNA Association of Art and Culture PLAMA, Fotoferia Club Member, Juror on the photo portal Flog.pl, Administrator and founder of the photographic group. fOTOGRAFIA. Publications in the daily press and weeklies and monthlies in the country and abroad. Man of the Year 2007 Łęczna District (Kurier Lubelski) and nominated for the title of Man of the Year 2017 in Community of ŁęczNa). Man of the Year Łęczna 2018 (Kurier Lubelski). He won 9 gold medals of 3 silver and 5 bronze at international Salons of Photography, awarded with the Silver Medal for services for Polish Photography. Artists Photographers ZPAF. A member of the supervisory board of the Galicia Jewish Museum in Krakow.
Štefan Ižo Senior – guest from abroad – Ruzomberok (Slovakia). He is a member of Fotoklub RK 1924. He deals with the organization of photographic workshops and meetings, as well as the creation of digital slideshows. He took part in publications such as: „Ružomberok Stock Profile”, „Liptov Lens”, „100 best collections of the Liptov Museum”, „Ružomberok II Monograph”. In his photographic career he has won many awards at local and international exhibitions. Is the owner of the Golden Badge of the Association of Slovak Photographers and the Mayor of the City of Ružomberok. From 2018, he is a member of the Council of the Slovak Federation of Photographers.
The prizes are: for 1st place*:
 
– Photo gadgets from Zenit – http://www.zenit-zpo.com/o_firmie 
And from mgFoto
-Thermal cup with the mgfoto Contest logo.
-Diploma
– jubilee album „10 years of mgFoto”
-publication of the winning photo and author’s description in „Gazeta Myslenicka”
*We send material prizes only to the countries of the European Union
And for places from II to VI – Diplomas
The competition runs from 01/05/2019 to 30/06/2019 at 10PM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *