Konkurs fotograficzny mgFoto: Edycja 32 – „Kontrasty”. – ZAPROSZENIE

Zapraszamy do XXXII EdycjiKonkursów mgFoto„. Tym razem tematem są: ”Kontrasty”, a zgłoszenia wraz z fotografiami można przesyłać do końca roku czyli (31.12.2019).

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego na facebook’owej stronie grupy „Konkursy mgFoto” na Facebooku lub przesyłamy mailem na adres konkurs@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię, nazwisko, kraj, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są

Henryk Malesa – Przewodniczący Jury – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZPAF, Członek Rady Fundacji „Centrum Fotografii”, Prezes Zarządu Fundacji Fotografia Polska, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Grażyna Gubała – Członek i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto, uczestniczka wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą m.in. we Włoszech, Litwie, Słowacji, organizatorka Plenerów fotograficznych.

Marcin Ryczek – artysta fotograf z Krakowa, jego prace były prezentowane na wystawach m.in. w Japonii, USA, Niemczech, Chinach, Holandii , Rumunii, Indiach, Anglii, Austrii, Danii, Włoszech, Francji … a zdjęcia publikowane w magazynach, dziennikach i serwisach niemal na całym świecie m.in. The Guardian, The Telegraph, Der Spiegel, Yedioth Ahronoth, La Repubblica, Politiken, Athens Voice, National Gegraphic.

Janusz Wlizło – pedagog, fotografik pasjonat, regionalista, społecznik, doświadczony trener – wychowawca Mistrzów Polski, Europy i Świataw w Taekwon-Do. Założyciel i prowadzący Klub Miłośników Fotografii „Zoomik”, z którego wywodzi się wielu utalentowanych młodych fotografików z ogólnopolskimi i międzynarodowymi sukcesami. Autor ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zbliżenie” . Autor największej na świecie kolekcji zdjęć o Taekwon-Do wykonywanych analogową metodą.

Svetlin Yosifov – gość z zagranicy (Bułgaria), fotograf podróżnik, dokumentalista, Oto kilka najświeższych nagród: .Xposure International Photography Competition 2019 Sharjah UAE 1st place „Portrait and People”, WORLD’S TOP 10 BLACK & WHITE PHOTOGRAPHERS 2019 – Oneeyeland, 2019 International Photography Awards – Honorable Mention, Fine Art Photography Awards – 2nd place Winner in „People“ 2019. 35AWARDS 2018 – 1st place Great photographer in BLACK & WHITE. 35AWARDS -1st Award Winner 2018 in BLACK & WHITE, 13th World Championship for the FIAP Clubs – 1st place BGArt Photo Club, 2018 PHOTOGRAPHY AWARDS at Fotoforum and Pro Photo Forum 1st place „Travel

Nagrodami są: za miejsca I do III

  • Personalizowane medale mgFoto z Patronatem ZPAF – Okręg Górski.
  • Dyplomy.
  • album 10 lat mgFoto.

Wyróżnienia

  • Dyplomy.

Konkurs trwa do 31.12.2019 godz 22:00

We are starting the next edition of „mgFoto Competitions”. The theme of the next competition is „Contrasts”
Photos (max 3 items) add to the competition album on the Facebook page of the group „Competitions mgFoto” –
or send an e-mail to the address konkurs@mgfoto.pl (jpeg, 1600p along side, in the e-mail the name, surname, country, or photo title)
 
 
The jurors in this Edition are:
 
1 Henryk Malesa – Chairman of the Jury – Member of the Union of Polish Artists Photographers (ZPAF). ZPAF Main Audit Commission, Member of the Council of the Foundation „Photography Center”, President of the Management Board of the Photography Poland Foundation, graduate of the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration. Member of the Board of the Polish Jazz Association … tbc.
 
2 Grażyna Gubała – Member and President of the Board of the Association of the Myślenice Photographic Group mgFoto, participates in a collective exhibition in Poland and abroad, including in Italy, Lithuania, Slovakia, organizer of photo open airs.
 
3 Marcin Ryczek – artist photographer from Krakow, his works have been presented at exhibitions in Japan, USA, Germany, China, the Netherlands, Romania, India, England, Austria, Denmark, Italy, France … and photos published in magazines, dailies and websites almost all over the world, including The Guardian, The Telegraph, Der Spiegel, Yedioth Ahronoth, La Repubblica, Politiken, Athens Voice, National Gegraphic … tbc
 
4 Janusz Wlizło – educator, passionate photographer, regionalist, social worker, experienced trainer – educator of Polish, European and World Champions in Taekwon-Do. The founder and leader of the „Zoomik” Photography Lovers Club, with many talented young photographers with nationwide and international successes. Author of the nationwide social campaign „Close-up”. Author of the world’s largest collection of photos about Taekwon-Do made analog method… tbc
 
5 Svetlin Yosifov – guest from abroad (Bulgaria), travel photographer, documentary, Here are some recent awards: .Xposure International Photography Competition 2019 Sharjah UAE 1st place „Portrait and People”, TOP 10 WORLD’S TOP 10 BLACK & WHITE PHOTOGRAPHERS 2019 – Oneeyeland , 2019 International Photography Awards – Distinction, Fine Art Photography Awards – 2nd place Winner in the ‚People’ 2019 competition. 35AWARDS 2018 – 1st place Great photographer at BLACK & WHITE. 35AWARDS -1 Winner of the 2018 Award in BLACK & WHITE, 13th FIAP World Championships – 1st place BGArt Photo Club, 2018 PHOTOGRAPHY OF THE AWARDS at Fotoforum and Pro Photo Forum 1st place „Travel Photography”… tbc
 
Awards in this edition are:
Places 1-3
– personalized mgFoto medals with the Patronage of ZPAF – Mountain District
-Diploma
-album 10 years mgfhoto
 
Honourable Mentions
-dyplomy
 
The competition lasts until 31/12/2019 at 22:00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *