Konkurs fotograficzny mgFoto: Edycja 35 – „Świat w 2021r”. – ZAPROSZENIE

Zapraszamy do 35 Edycji „Konkursów mgFoto” . Tematem Kolejnego konkursu jest ”Świat w 2021”

Pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeniami, życie toczyło się dalej, ziemia nie przestała się kręcić, aparaty nie obrastały kurzem, a palec wskazujący nie utracił wprawy w naciskaniu spustu migawki. Dlatego zachęcamy Was do pokazania co ciekawego wydarzyło się w Waszym życiu , Waszej okolicy, Waszym świecie w 2021 r.

Konkurs odbywał się będzie w II kategoriach: Ogólnej i Lokalnej (dotyczy mieszkańców Małopolski). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Sponsorami nagród są: Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” oraz Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Szczególne podziękowania dla Pana Burmistrza Jarosława Szlachetki.

Każdy zainteresowany udziałem może przesłać max 4 zdjęcia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.konkursy.mgfoto.pl/

Jurorami w tej Edycji sa:

Jolanta Rycerska – ZPAF, Przewodnicząca Jury, – z wykształcenia filozof i fotograf, od 2005 roku prowadzi aktywną działalność artystyczną na polu fotografii – autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, wykładowca fotografii, kuratorka licznych wystaw i festiwali, jurorka konkursów i przeglądów portfolio. Od 2011 roku prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, wcześniej prezes Okręgu Warszawskiego ZPAF.

Artur Brocki – członek mgFoto, specjalizuje się w fotografii sakralnej i religijnej. Głównym motywem fotograficznym są dla niego pątnicy, zanikający folklor i ludowa religijność, emocje i obyczajowość pielgrzymów i uczestników wydarzeń religijnych, takich jak kalwaryjskie Misteria Męki Pańskiej, czy prawosławne Przemienienie w Garbarce. Najczęściej fotografuje Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę i jej okolice. Prócz tego w jego kadrach odnajdujemy obiekty architektoniczne, miejsca pamięci, przydrożne kapliczki i cmentarze. Jego prace zostały w ostatnich latach dostrzeżone przez profesjonalnych fotografów i docenione w kilku konkursach. Ma za sobą dwie autorskie wystawy: „Ocalić od zapomnienia” (2019 – Lanckorona), „Calvaria Mistica” (2021 – Kalwaria Zebrzydowska, Zator, Warszawa). Pracuje nad kolejnymi projektami fotograficznymi, m.in. nad albumem na temat misteriów, wkrótce odbędzie się kolejna wystawa „Lanckorona. Studium nocy”. Swoje fotograficzne obserwacje publikuje regularnie w mediach społecznościowych. Więcej na stronie autorskiej fotografa: https://arturbrocki.com/

Mirosław Chmiel – Fotoklub RP. Ur. W Zamościu, polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP), Członek Zarządu Fotoklubu RP. Członek założyciel i prezes Zarządu Zamojskiej Grupy Fotograficznej – Grupa Twórcza. Wiceprezes Stowarzyszenia Kultura dla Zamościa. Jest inicjatorem, współorganizatorem i komisarzem wielu wystaw oraz plenerów fotograficznych oraz współorganizatorem i kuratorem cyklicznego Przeglądu Fotografii Zamojskiej, w ramach którego uczestniczy w pracach jury. Uhonorowany Medalami: Złoty Medal „Za Zasługi dla Rozwoju Twórczości Fotograficznej” (2016), „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej”(2018), Srebrny Medal „Za Fotograficzną Twórczość” (2020), Złoty Medal „Za Zasługi dla Rozwoju Twórczości Fotograficznej”(2020)

Alicja Popiel – dziennikarka telewizyjna. Od ponad dwudziestu lat związana z Telewizją Kraków. Przez lata reporterka, wydawca i prezenterka Kroniki, wielokrotnie nagradzana za swoją pracę. Autorka programów poświęconych szeroko pojętej sztuce i kulturze. Z wykształcenia muzykolog, przekonana że bez sztuki życie byłoby niewyobrażalnie ubogie.

Elena Salvai – gość z zagranicy, Włochy. Zawsze była wielką miłośniczką przyrody i otwartych przestrzeni, żewiołów doskonale harmonizujących z jej swobodą ducha. Po studiach zaczęła wędrować po górach. Zapierająca dech w piersiach sceneria tych miejsc doprowadziła ją do pasji fotografii, w której odnajduje idealny sposób na zanurzenie się głęboko w naturze i utrwalenie na zawsze pewnych niepowtarzalnych chwil. Natura widziana w najbardziej ekstremalnych i spektakularnych momentach, ze szczególnym zainteresowaniem i pasją do burz i błyskawic. Zrozumienie potęgi natury, ale także naszej kruchości wobec niej , a co za tym idzie szacunek, jaki musimy mieć dla naszej planety, to główne intencje jej zdjęć.

Organizator przewiduje następujące nagrody:

a) Kategoria Ogólna

 • I miejsce: złoty medal (personalizowany), Dyplom, publikacja port folio zwycięzcy na łamach kwartalnika „Magazyn mgFoto”, oraz zwycięskiej fotografii na łamach „Gazety Myślenickiej, oraz stronie www.mgfoto.pl.
 • II miejsce: srebrny medal (personalizowany), Dyplom, publikacja zdjęcia na łamach kwartalnika „Magazyn mgFoto”, oraz stronie www.mgfoto.pl
 • III miejsce: brązowy medal (personalizowany), Dyplom, publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach kwartalnika „Magazyn mgFoto” oraz stronie www.mgfoto.pl
 • Wyróżnienia: Dyplom w wersji cyfrowej, publikacja zdjęcia na łamach kwartalnika „Magazyn mgFoto” oraz stronie www.mgfoto.pl.

b) Kategoria Lokalna (mieszkańcy Małopolski)

 • I miejsce: złoty medal (personalizowany), Dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach kwartalnika „Magazyn mgFoto”, „Gazety Myślenickiej, oraz stronie www.mgfoto.pl.
 • II miejsce: srebrny medal (personalizowany), Dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zdjęcia na łamach kwartalnika „Magazyn mgFoto”, oraz stronie www.mgfoto.pl
 • III miejsce: brązowy medal (personalizowany), Dyplom, gadżety Urzędu Miasta i Gminy, publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach kwartalnika „Magazyn mgFoto” oraz stronie www.mgfoto.pl
 • Wyróżnienia: Dyplom w wersji cyfrowej, publikacja zdjęcia na łamach kwartalnika „Magazyn mgFoto” oraz stronie www.mgfoto.pl

Konkurs trwa od 01.01.2022 do 30.04.2022 godz. 22:00


We invite you to 35 editions of „mgFoto Competitions”. The theme of contest is „World in 2021”
 
Show us what interesting happened in your life, your neighborhood, your world in 2021.
 
Each participant may send a maximum of 4 photos. The Competition is open to all interested parties who submit their works via website http://www.konkursy.mgfoto.pl/
 
The competition will be held in two categories: General and Local (applies to the inhabitants of Małopolska). Participation in the competition is free.
 
The sponsors of the awards are: the Association of Myślenice Photographic Group „mgFoto” and the Municipal and Communal Office of Myślenice, Special thanks to the Mayor of the City and Commune of Myślenice, Mr. Jarosław Szlachetka.
 
The jurors in this Edition are:
 
Jola Rycerska – ZPAF, President of the Jury, – philosopher and photographer by education, she has been active in the field of photography since 2005 – author of several dozen individual and collective exhibitions, photography lecturer, curator of numerous exhibitions and festivals, juror of competitions and portfolio reviews. Since 2011, the president of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), previously the president of the Warsaw District of the ZPAF
 
Artur Brocki – member of mgFoto, photographer specializing in sacred and religious photography. The main photographic motive for him are pilgrims, disappearing folklore and folk religiosity, emotions and customs of pilgrims and participants of religious rites, such as the Mysteries of the Passion in Kalwaria, or the Orthodox Transfiguration in Garbarka. Most often he photographs Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona and its surroundings. In addition, in his photos we find architectural objects, memorial places, roadside shrines and old cemeteries. His works have been noticed by professional photographers in recent years and appreciated in several competitions. He has produced two original exhibitions: „Save from oblivion” (2019 – Lanckorona), „Calvaria Mistica” (2021 – Kalwaria Zebrzydowska, Zator, Warsaw). He is working on new photo projects, including the album on mysteries, another exhibition „Lanckorona. A Study of the Night” will be held soon. He publishes his photographic observations regularly on social media. More on the photographer’s author’s website: https://arturbrocki.com/
 
Mirosław Chmiel – Fotoklub RP. Born In Zamość, a Polish artist photographer. Actual Member and Artist of the Photoclub of the Republic of Poland (AFRP), Member of the Board of the Photoclub of the Republic of Poland. Founder member and president of the Management Board of Zamojska Grupa Fotograficzna – Grupa Twórcza. Vice-president of the Kultura dla Zamość Association. He is the initiator, co-organizer and commissioner of many exhibitions and open-air photography, as well as the co-organizer and curator of the cyclical Zamojska Photography Review, as part of which he participates in the works of the jury. Honored with Medals: Gold Medal „For Merits for the Development of Photographic Work” (2016), „For Merits for Polish Photography” (2018), Silver Medal „For Photographic Work” (2020), Gold Medal „For Merits for the Development of Photographic Work” ( 2020)
 
Alicja Popiel – TV journalist. For over twenty years associated with the Krakow Television. Over the years, a reporter, publisher and presenter of Kronika, repeatedly awarded for her work. Author of programs devoted to broadly understood art and culture. A musicologist by education, convinced that without art, life would be unimaginably poor.
 
Elena Salvai – guest from abroad (Italy) – She has always been a great lover of nature and open spaces, elements In perfect harmony with Her freedom of spirit. After his university studies, He began trekking in the mountains. The breathtaking scenery of these places, lead her to the passion for photography, In which she finds a perfect way to immersje herself deeply in nature and catch certain unrepeatable moments forever. Nature, therefore, the absolute protagonist, seen in its most extreme and spectacular moments, with particular interest and passion for storms and lightning. Understanding the power of nature but also the fragility and consequently the respect we must have for our planet are the main intentions of her shots.
 
Awards in this edition are:
 
a) General Category
 
 • 1st place: gold medal (personalized), Diploma, publication of the winner’s portfolio in the quarterly „mgFoto Magazine”, and the winning photo in Gazeta Myślenicka and the website www.mgfoto.pl.
 • 2nd place: silver medal (personalized), Diploma, publication of photo in the quarterly „mgFoto Magazine”, and at www.mgfoto.pl
 • 3rd place: bronze medal (personalized), Diploma, publication of photo in the quarterly „mgFoto Magazine”, and at www.mgfoto.pl
 • Honourable Mention – Diploma in digital version, publication of photo in the quarterly „mgFoto Magazine”, and on the website.
b) Local category (inhabitants of Małopolska)
 
 • 1st place: gold medal (personalized), Diploma, gadgets of the City and Commune Office, publication of the winning photo in the quarterly „mgFoto Magazine”, Gazeta Myślenicka, and the website www.mgfoto.pl.
 • 2nd place: silver medal (personalized), Diploma, gadgets of the City and Commune Office, publication of the photo in the quarterly „mgFoto Magazine”, and at www.mgfoto.pl
 • 3rd place: bronze medal (personalized), Diploma, gadgets of the City and Commune Office, publication of the winning photo in the quarterly „mgFoto Magazine”, and at www.mgfoto.pl
 • Honourable Mention – Diploma in digital version, publication of a photo in the quarterly „mgFoto Magazine”, and on the website www.mgfoto.pl.
2. The winners will be notified of the Jury’s verdict via e-mail.
3. The method of presenting the prize will be agreed with the winner
 
The competition lasts until 30/04/2022 at 10:00PM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *