Statut MgFoto

STATUT STOWARZYSZENIA MYŚLENICKIEJ GRUPY FOTOGRAFICZNEJ „mgFoto”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto”” i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

§2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zrzesza fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Nazwa Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” jest prawnie zastrzeżona.

 §4

Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Dz. U. z 2001 nr 79 póz. 855), oraz niniejszego Statutu.

 §5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, z siedzibą Władz w Myślenicach, woj. małopolskie.

II. CELE l ŚRODKI DZIAŁANIA

 §6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. rozwój fotografii artystycznej,
 2. upowszechnianie popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i sztuki,
 3. reprezentowanie interesów twórczych i zawodowych członków Stowarzyszenia oraz ochronę ich praw autorskich w kraju i za granicą,
 4. działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez udzielanie pomocy w organizowaniu szkoleń, konkursów, wystaw, plenerów członkom Stowarzyszenia, jednostkom kulturalnym i oświatowym, przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i jednostkom samorządowym,
 5. reprezentowania ruchu fotograficznego wobec władz administracyjnych i samorządowych,
 6. popularyzowanie i dokumentowanie za pomocą fotografii walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu Polski południowej,
 7. propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz czystości ekologicznej Polski oraz zachowanie jej walorów przyrodniczo – krajobrazowych.
 8. propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz ochrony dóbr kultury.,
 9. współuczestniczenie w rozwoju kultury i współżycia koleżeńskiego.
 10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnych celach w krajach UE
 11. ochrona swobody wypowiedzi i ochrona praw autorskich
 12. zrzeszanie fotografów amatorów, osób zajmujących się szeroko rozumianą działalnością fotograficzną.

§7

 1. Środkami działania Stowarzyszenia są:
  1. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, placówkami kultury, uczelniami, szkołami oraz ze związkami twórców i innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
  2. działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez organizowanie konkursów fotograficznych, wystaw, przeglądów, plenerów i innych imprez,
  3. organizowanie wystaw polskiej fotografii artystycznej za granicą przy współpracy z organizacjami zagranicznymi na zasadzie wzajemności,
  4. prowadzenie szkoleń, warsztatów w dziedzinie fotografii i wspieranie edukacji fotograficznej oraz doskonalenie zawodowe,
  5. inicjowanie i wydawanie publikacji, wydawnictw, głównie o tematyce fotograficznej,
  6. upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i sztuki.
  7. współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia
  8. inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich członków
  9. Działalność Stowarzyszenia jest wspierana pracą społeczną członków.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

§8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne – miłośnicy sztuki fotograficznej oraz osoby wspierające rozwój fotografii artystycznej, naukowej, publicystycznej, okolicznościowej i dokumentalnej, a także osoby przyczyniające się do unowocześniania technik fotograficznych oraz osoby prowadzące nauczanie lub szkolenie w zakresie fotografii.

§9

 1. Członkowie dzielą się na:
  1. członków rzeczywistych,
  2. członków honorowych – zasłużonych dla działalności Stowarzyszenia,
  3. członków wspierających rozwój fotografii.

§10

Członkiem rzeczywistym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna czynnie uczestnicząca w twórczości fotograficznej zarówno amatorskiej jak i zawodowej poprzez m.in. udział w prezentacji własnych zdjęć, brania czynnego udziału w dyskusjach, wystawach fotograficznych, publikacjach prasowych, wydawnictwach, spełniająca wymagania regulaminu zatwierdzonego przez Stowarzyszenie.

§11

Członkiem rzeczywistym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz pisemnej opinii dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem honorowym – zasłużonym dla Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd przy obecności 2/3 składu, uchwałą jednogłośnie podjętą, na wniosek 5 członków Stowarzyszenia w uznaniu zasług dla rozwoju Stowarzyszenia.

§13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub stowarzyszenie zarejestrowane nie posiadające osobowości prawnej jak również osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Przyjęcia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§14

Członkiem Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania (siedziby) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

§15

 1. Członkom rzeczywistym przysługują prawa:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
  2. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. noszenia odznak organizacyjnych,
  4. używania tytułu nadanego przez Zarząd,
  5. korzystanie z urządzeń, porad, informacji oraz pomoc w organizowaniu wystaw,
   prezentacji na warunkach określonych przez Zarząd.
  6. korzystanie z innych działań Stowarzyszenia organizowanych na rzecz członków rzeczywistych.

§16

 1. Członkom honorowym, wspierającym, przysługują prawa wymienione w §15 p-kt b, c, d, e, f oraz mogą uczestniczyć w Zjazdach z głosem doradczym.
 2. Członek honorowy będący jednocześnie członkiem rzeczywistym korzysta w pełni z praw wymienionych w §15.
 3. Członek wspierający, osoba fizyczna może uczestniczyć w Zjazdach osobiście, a osoba prawna za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§17

Obowiązkiem członków jest czynne uczestniczenie w realizowaniu celów Stowarzyszenia poprzez:

 1. dbanie o rozwój i propagowanie fotografii w szczególności fotografii związanych z Myślenicami i jej okolicami,
 2. wykonywanie twórczości fotograficznej (dotyczy członków rzeczywistych),
 3. opłacanie składek członkowskich (zadeklarowanych),
 4. dbałość o etykę i godność członka Stowarzyszenia.

§18

 1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
  1. wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie,
  2. wykluczenia członka decyzją Sądu Koleżeńskiego,
  3. skreślenia z listy członków jako wynik skazania przez sąd powszechny za czyny niegodne lub zgonu,
  4. skreślenie z listy członków jako wynik nieopłacenia składek zadeklarowanych za okres 12 miesięcy.
 2. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w okresie 14 dni od daty jej otrzymania. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może być zaskarżone przez zainteresowanych do Walnego Zjazdu Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zjazdu Członków jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19

 • Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walny Zjazd Członków,
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
  5. Kadencja Władz trwa 4 lata.
  6. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd.
  7. Walny Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny.

§20

 • Walny Zjazd zwyczajny zwoływany jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 21 dni przed terminem Zjazdu.
 • Walny Zjazd:
  1. uchwala porządek i regulamin obrad Zebrania. Zasada ta obowiązuje również Nadzwyczajny Zjazd,
  2. rozpatruje i podejmuje uchwały odnośnie działalności Władz oraz zgłoszonych wniosków,
  3. podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępujących Władz na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. ustala wytyczne działalności Stowarzyszenia.
 • Walny Zjazd wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym:
  1. Zarząd składający się z 3-5 członków,
  2. Komisję Rewizyjną składającą się z 2-4 członków,
  3. Sąd Koleżeński składający się z 2-4 członków
 • Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 • Walny Zjazd Członków rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków rzeczywistych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków rzeczywistych. Zasada ta obowiązuje również Nadzwyczajnym Zjeździe.

§21

Nadzwyczajny Zjazd:

 1. zwołuje się z ważnych powodów na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków rzeczywistych,
 2. wniosek winien zawierać: proponowany porządek obrad Zjazdu i uzasadnienie jego zwołania. Zwołanie Zjazdu powinno nastąpić w okresie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku,
 3. zawiadomienia o Zjeździe powinno być wysłane nie później niż na 30 dni przed Zjazdem.

§22

 • Zarząd wybiera spośród siebie:
  1. prezesa,
  2. wiceprezesa,
  3. sekretarza,
 • W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub utraty członkostwa Stowarzyszenia przez osoby pełniące funkcje w Zarządzie, lub ustąpienia członków Władz w czasie trwania kadencji, Władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

 §23

 • Zarząd Stowarzyszenia:
  1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz wobec władz i innych jednostek,
  2. kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami i odpowiada za swoją działalność przed Zjazdem,
  3. ustala i realizuje program działalności, podejmuje uchwały, zatwierdza sprawozdania poszczególnych członków Zarządu,
  4. realizuje uchwały Zjazdu, decyduje o sposobach i środkach dla realizacji zadań statutowych oraz wytycznych Zjazdu, rozpatruje, ustala preliminarz budżetowy oraz zatwierdza jego wykonanie na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. przyjmuje w poczet Stowarzyszenia członków rzeczywistych, nadaje godność członka honorowego, przyjmuje członków wspierających rozwój fotografii,
  6. ustala wysokość minimalnej składki członkowskiej i wpisowego.
  7. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż co kwartał,
 • Dla ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch funkcyjnych członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
 • Członkowie Zarządu stale urzędujący mogą być zatrudnieni. Członkowie Komisji jak również Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Decyzję podejmuje Zarząd.

§24

 • Komisja Rewizyjną wybiera spośród siebie:
  1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  2. Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Komisja Rewizyjna:
  1. bada działalność Stowarzyszenia w zakresie jej zgodności ze statutem,
  2. kontroluje budżet co najmniej raz w roku,
  3. ocenia pracę Zarządu oraz przedstawia Zjazdowi wniosek dotyczący udzielenia absolutorium dla Zarządu.
  4. składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zjeździe.
 • Dla ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji.
 • W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we władzach Stowarzyszenia.

§25

 • Sąd Koleżeński:
  1. Sąd jest samodzielną jednostką władzy Stowarzyszenia. W skład Sądu nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we Władzach Stowarzyszenia. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
  2. Sąd orzeka w zespole co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
  3. Sąd rozpatruje sprawy przeciwko członkom o czyny kolidujące z celami Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia, jak również wykroczenia stanowiące naruszenie zasad etyki i współżycia koleżeńskiego.
 • Sąd w pierwszej kolejności powinien nakłaniać w przypadkach spornych do ugody, a w razie konieczności nakładać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat,
  4. wykluczenie z Stowarzyszenia.
 • Odwołanie od orzeczenia Sądu może być złożone do Zjazdu w terminie 14 dni, który do rozpatrzenia odwołania powoła Komisję w składzie 3-5 osobowym. Komisja przedstawi Zjazdowi wniosek do decyzji.
 • Przewodniczący składa Zjazdowi sprawozdanie z działalności Sądu.

 §26

Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów jeżeli statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego organu podejmującego uchwałę.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 §27

Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, fundusze i papiery wartościowe, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje, subwencje oraz prowadzić działalność gospodarczą.

§28

 • Do wykonywania wszelkich czynności prawnych, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 • Upoważnienia do podpisywania innych aktów i korespondencji regulują uchwały Zarządu.

§29

 • Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
  1. wpisowego, składek i innych świadczeń członkowskich,
  2. subwencji, zapisów, darowizn, dotacji,
  3. wpływów z działalności statutowej,
  4. dochodów z działalności gospodarczej,

§30

Zarząd Stowarzyszenia dla realizowania celów i zadań statutowych oraz prowadzenia integracji środowiskowej może powoływać: fotokluby regionalne, środowiskowe pod kierownictwem delegatów, (kierowników) pełnomocników reprezentujących Stowarzyszenia oraz zespoły, komisje problemowe i inne.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§31

Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają na Zjeździe większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 §32

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zjazd decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Komentowanie jest wyłączone